:: การ Config ค่าให้ Apache ใช้งาน PHP ::
SET UP

ติดต่อเรา

webmaster_dwthai @yahoo.com
webmaster@dwthai.com
08-9495-7296

เมื่อเราได้ทำการติดตั้ง Apache Server เพื่อทำการจำลองให้เครื่องของเรามีสภาพเป็น Web Server เรียบร้อยแล้ว หากท่านต้องการให้ Apache สามารถมีการใช้งานภาษา PHP ได้ เราจำเป็นต้องทำการ Config ค่าของ Apache กันเสียก่อน โดยมีขั้นตอนดังนี้

- ทำการติดตั้ง Apache และ PHP Interpreter
- ทำการเปิดไฟล์ที่ชื่อว่า httpd.conf ขึ้นมากับโปรแกรม Text Editor ซึ่งไฟล์นี้จะถูกเก็บอยู่ใน Directory ของ Apache และอยู่ภายใน Sub Dir ที่ชื่อว่า conf
- เมื่อทำการเปิดไฟล์ httpd.conf ขึ้นมาแล้ว ให้ท่านทำการพิมพ์ข้อความต่อไปนี้ต่อท้ายไฟล์นั้น ดังนี้


# ตำแหน่งที่เก็บ PHP Interpreter

ScriptAlias /php/ "c:/php/"
AddType application/x-httpd-php .php
#สำหรับ PHP version 4 ใช้ บรรทัดล่างนี้
Action application/x-httpd-php "/php/php.exe"
#สำหรับ PHP version 5 ใช้ บรรทัดล่างนี้
Action application/x-httpd-php "/php/php-cgi.exe"

- เมื่อเราได้ทำการพิมพ์ข้อความดังกล่าวแล้วให้เราทำการ Restart Service ของ Apache อีกครั้ง (หากขณะทำการ config ค่ามีการเปิด Apache ทิ้งไว้)
- จากนั้นให้เราทำการสร้างไฟล์ *.php ขึ้นมาเพื่อทำการทดสอบ เช่นในที่นี้จะทำการสร้างไฟล์ที่ชื่อว่า test.php ขึ้นมา โดยภายในไฟล์นี้จะมีการเขียนโปรแกรมดังนี้

<?php

phpinfo();

?>

- เมื่อทำการพิมพ์ไฟล์ test.php ให้มีโค้ดดังข้างต้นเรียบร้อยแล้ว ให้เราทำการเก็บ (Save) ไฟล์นี้ไว้ที่ Root Directory ของ Apache (ค่า Default จะอยู่ที่ Apache > htdocs)
- จากนั้นทำการเปิด Browser ขึ้นมาเรียกไปที่ไฟล์ดังกล่าว เช่น http://127.0.0.1/test.php เป็นต้น หาก Web Browser มีการรายงานค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของ PHP มาให้เราทราบแสดงว่า Apache ของเราสามารถใช้งาน PHP ได้แล้ว แต่ถ้าหากว่าไม่มีการรายงานค่าใด ๆ ออกมา ให้เราตรวจสอบการพิมพ์ค่า Config ของเราเสียใหม่

หาก Apache มีการ Config ถูกต้อง เมื่อเราทำการเรียกไฟล์ test.php จะได้การรายงานดังรูป

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2546-2550 โดย dwthai.com ห้ามการ copy ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์แห่งนี้.