:: การใช้งาน TEXT File ::

ติดต่อเรา

webmaster_dwthai @yahoo.com
webmaster@dwthai.com
08-9495-7296

Text File เกือบจะเป็นเรื่องพื้นฐานของการเก็บข้อมูล หรือ DATA สำหรับ web Application หรือ Application อื่น ๆ สำหรับโปรแกรมบนเว็บแล้ว เรื่องนี้อาจจะจำเป็นมาก หากวันหนึ่งคุณต้องได้ใช้งาน Web Server ที่ไม่มีความสามารถทางด้าน Database มาให้เราใช้งาน การใช้งาน Text File ในการเก็บข้อมูลเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่คุณจะใช้ได้ในสถานะการณ์แบบนั้น

การใช้งาน TEXT File ของ ASP


<%
' การอ่านข้อมูลจาก Text File

Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set read=fs.OpenTextFile(Server.Mappath("ไฟล์ข้อมูล"),1,False)
'กำหนดตำแหน่งของไฟล์ และกำหนด MODE เป็น 1 สำหรับการอ่านไฟล์ และกำหนดค่าเป็น False สำหรับไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
data=read.ReadAll  ' ใช้ Method ReadAll เพื่ออ่านข้อมูลทั้งหมดใน File แล้วเก็บไว้ที่ตัวแปร data
Response.write data  ' แสดงค่าข้อมูล
read.close
%><%
' การเขียนข้อมูลสู่ Text File
Set fs=Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set w=fs.OpenTextFile(Server.MapPath("data2.txt"),2,True)
w.Write "Text Write File"
' ใช้ Method Write สำหรับการเขียนข้อมูลงสู่ File และใช้ MODE 2 สำหรับการเขียนในแบบเขียนทับ
' หากต้องการให้มีการเขียนต่อท้ายข้อมูลของไฟล์ให้ใช้ MODE 8 เช่น
' Set w=fs.OpenTextFile(Server.MapPath("data2.txt"),8,True)

' และหากต้องการเขียนต่อท้ายข้อมูลโดยมีการขึ้นบรรทัดใหม่ในไฟล์ให้ใช้ Method WriteLine แทน Write เช่น
' w.WriteLine "Text Write File"
w.close

%>

 

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ © 2546-2550 โดย dwthai.com ห้ามการ copy ส่วนใดส่วนหนึ่งของเว็บไซต์แห่งนี้.